BeHappy2Day.com Voorwaarden en bepalingen

De gebruiksovereenkomst van de BeHappy2day-website (hierna "Overeenkomst" genoemd) verklaart de wettelijk bindende voorwaarden van uw gebruik van de website BeHappy2day.com en uw lidmaatschap van de BeHappy2day.com Service (hierna "Dienst" genoemd) beheerd door May Group Solutions LP met het Geregistreerd adres 6 Fern Road, Sandyford, Dublin, Republiek van Ierland en BHI Evoline Ltd. met het Geregistreerd adres Office 310, Riga Feraiou 7-9, Lizantia Court, 'Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus. Indien u lid wenst te worden van BeHappy2day.com, met andere leden wenst te communiceren en/of op enigerlei wijze gebruik wenst te maken van de Service, dient u aan te geven dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden door de instructies in het Registratieproces te volgen. Zodra u akkoord gaat met alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst door te klikken op de knop "Ik ga akkoord" knop, bent u gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst, ongeacht of u zich al dan niet als lid van BeHappy2day.com registreert. Deze overeenkomst omvat het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik van BeHappy2day.com voor inhoud die op de website wordt geplaatst. Privacy Beleid, en alle mededelingen met betrekking tot de website. Het is verboden deze site te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

BeHappy2day.com behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht zijn op het moment dat de wijzigingen op de website worden geplaatst. BeHappy2day.com behoudt zich eveneens het recht voor om op elk moment de tarieven of kosten verbonden aan het gebruik van de Service te wijzigen en wijzigingen aan te brengen aan de website, met inbegrip van het verwijderen en wijzigen van de inhoud van de website en het stopzetten van elke functie van de website. Het lidmaatschap van de BeHappy2day.com Service is ongeldig waar dit verboden is.

 1. Geschiktheid. U moet achttien jaar of ouder zijn om u als lid van BeHappy2day.com te registreren of om de website op enigerlei wijze te gebruiken. Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent, dat u bevoegd bent om deze overeenkomst aan te gaan en dat u alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst begrijpt en aanvaardt. Als geregistreerd lid van BeHappy2day.com stemt u ermee in om juiste, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en te onderhouden.
 2. Duur. Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u de website gebruikt en/of lid bent van deze website. U kunt uw lidmaatschap ten allen tijden beëindigen, om welke reden dan ook, met ingang van het moment dat het personeel van BeHappy2day.com uw schriftelijke of per e-mail verzonden kennisgeving van beëindiging heeft ontvangen. BeHappy2day.com kan uw lidmaatschap te allen tijde beëindigen, om welke reden dan ook, door u hiervan op de hoogte te brengen via het e-mailadres dat u bij uw lidmaatschapsaanvraag hebt opgegeven, of via een ander e-mailadres dat u later aan BeHappy2day.com kunt opgeven. Indien BeHappy2day.com uw lidmaatschap van de Service beëindigt omdat u deze Overeenkomst hebt geschonden, zullen alle verzoeken tot terugbetaling van ongebruikte credits of vergoedingen geval per geval worden behandeld. Zelfs nadat het lidmaatschap is beëindigd, blijven alle bepalingen van deze Overeenkomst van kracht.
 3. Leden Gebruik van de BeHappy2day.com Website. Uw lidmaatschap van de Service is uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. U mag anderen niet machtigen om uw lidmaatschap te gebruiken en u mag uw account niet toewijzen of overdragen aan een andere persoon of entiteit.
 4. Niet-commercieel gebruik door leden. De website is bedoeld voor het persoonlijke gebruik van individuele leden en kan niet worden gebruikt in verband met enig commercieel doel. Organisaties, bedrijven en/of ondernemingen kunnen geen lid worden en zullen de Dienst of de website om geen enkele reden gebruiken. Een onwettige en/of onbevoegd gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot, het verzamelen van usernames en/of e-mail adressen van leden door elektronische of andere middelen teneinde het sturen van ongevraagde e-mail en onbevoegde framing van of naar de website is strikt verboden. Deze activiteiten zullen worden onderzocht en de nodige juridische stappen zullen worden ondernomen.
 5. Eigendomsrechten op de inhoud van BeHappy2day.com. BeHappy2day.com is eigenaar van en behoudt alle eigendomsrechten op de website en de Service. De website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie van BeHappy2day.com en zijn licentiegevers. Behalve de informatie die tot het publieke domein behoort of waarvoor u schriftelijke toestemming hebt gekregen, is het u niet toegestaan dergelijke eigendomsinformatie te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, door te geven, te distribueren, uit te voeren, weer te geven of te verkopen.
 6. Inhoud geplaatst op de Site.
  1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat BeHappy2day.com zich het recht voorbehoudt om elke inhoud te bekijken en/of te verwijderen inhoud, zoals, maar niet beperkt tot, berichten, foto's of profielen die naar het eigen oordeel van BeHappy2day.com deze Overeenkomst schendt, beledigend of illegaal is, of die schade toebrengt aan of in strijd is met de rechten en de veiligheid van andere leden schaadt.
  2. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u publiceert of weergeeft (hierna te noemen "post") op de Dienst of die u naar andere leden stuurt.
  3. Door inhoud te plaatsen op een openbaar gedeelte van BeHappy2day.com, verklaart en garandeert u automatisch dat u het recht hebt om aan BeHappy2day.com een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven en verspreiden van dergelijke informatie en inhoud en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en om sublicenties van het voorgaande toe te staan en te autoriseren.
  4. Het volgende is een gedeeltelijke lijst van het soort inhoud dat illegaal of verboden is op de site. BeHappy2day.com zal naar eigen goeddunken een onderzoek instellen en de nodige juridische stappen ondernemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het verwijderen van de overtredende communicatie van de Dienst en beëindiging van het lidmaatschap van dergelijke overtreders. Het omvat inhoud die:
   1. duidelijk beledigend is voor de online gemeenschap, zoals inhoud die racisme bevordert, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijk letsel van welke aard dan ook tegen een groep of individu;
   2. een andere persoon lastigvalt of intimidatie bepleit;
   3. gepaard gaat met de verzending van "junk mail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailing of "spamming";
   4. informatie promoot waarvan u weet dat deze vals of misleidend is of illegale activiteiten promoot of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadend is;
   5. het promoten van een illegale of ongeoorloofde kopie van andermans auteursrechtelijk beschermd werk, zoals het aanbieden van illegaal gekopieerde computerprogramma's of links daarnaar, het verstrekken van informatie om kopieerbeveiligingen te omzeilen, of het aanbieden van illegale muziek of links naar illegale muziek bestanden;
   6. pagina's bevat met beperkte toegang of alleen met een wachtwoord, of verborgen pagina's of afbeeldingen (die niet gekoppeld naar of van een andere toegankelijke pagina);
   7. pornografisch of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook weergeeft;
   8. materiaal aanbiedt waarbij mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier worden uitgebuit, of om persoonlijke informatie vraagt van personen jonger dan 18 jaar;
   9. instructieve informatie verschaft over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, of het leveren of maken van computervirussen;
   10. wachtwoorden of persoonlijke identificatiegegevens vraagt voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers;
   11. zich bezighoudt met commerciële activiteiten en/of verkoop zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame en piramidespelen.
 7. Producten, Terugbetalingsbeleid en Annuleringsbeleid.
  1. Bloemen & Geschenken Bezorgservice. Klik hier om de productbeschrijving en actuele prijzen voor bloemen en geschenken beschikbaar op BeHappy2Day.com.
   1. Tijd tot levering. BeHappy2Day.com - Bloemen en geschenken die door een klant via de website worden besteld, worden geleverd binnen 3 werkdagen (72 uur) na goedkeuring van de bestelling en creditering van de rekening van de klant, indien door de klant geen andere specifieke leveringsdatum wordt vermeld. Indien de klant bloemen en geschenken bestelt voor een specifieke leveringsdatum zet BeHappy2Day.com zich ertoe de bestelling te leveren op de specifieke datum te leveren, behoudt BeHappy2Day.com zich het recht voor om de leveringsdatum te verschuiven indien nodig.
    * Bloemen en geschenken kunnen niet worden geleverd in gesanctioneerde regio's
   2. Annuleringsvoorwaarden. De klant kan de bestelling voor levering van bloemen en geschenken annuleren binnen 1 zakelijke dagen (24 uur) nadat de bestelling is geplaatst en betaald, en niet later dan 2 werkdagen (48 uur) voor de leveringsdatum. De klant annuleert door het sturen van een bericht van annulering van de bestelling naar de Klantenservice. Indien het bericht van annulering van de bestelling door de klant wordt verzonden minder dan 2 werkdagen (48 uur) vóór de leveringsdatum, kan de bestelling nog steeds worden geannuleerd, maar alleen in het geval het nog niet fysiek was aangekocht en geleverd aan de ontvanger.
   3. Restitutie beleid. BeHappy2Day.com zal een volledige terugbetaling doen voor de bloemen & geschenken levering bestelling geannuleerd niet later dan 2 werkdagen (48 uur) voor de leveringsdatum. Indien de bestelling wordt geannuleerd door de klant minder dan 2 werkdagen (48 uur) voor de leveringsdatum, kan de volledige terugbetaling alsnog worden gedaan, maar alleen als de bestelling nog niet fysiek is gekocht en geleverd aan de ontvanger op het annuleringstijdstip.
  2. Telefoon Introductie Dienst. Klik hier om de productbeschrijving en de actuele prijzen te bekijkenvoor de Telefoon Introductie Service beschikbaar bij BeHappy2Day.com.
   1. Tijd om te leveren. BeHappy2Day.com heeft ten minste 2 werkdagen (48 uur) nodig om de Telefoon Introductie Dienst. BeHappy2Day.com levert de Telefoon Introductie Dienst op de datum en tijd gepland en overeengekomen door beide deelnemende partijen.
   2. Cannuleringsvoorwaarden. De klant kan de Telefoon Introductie Dienst op elk gewenst moment annuleren na het plaatsen van de bestelling maar niet minder dan 2 uur voor het geplande tijdstip van de Telefoon Introductie Dienst. De cliënt annuleert door een bericht van annulering van de bestelling te sturen naar de Klantenservice.
   3. Terugbetalingsbeleid. BeHappy2Day.com geeft een volledige terugbetaling voor de Telefoon Introductie Service bestelling, geannuleerd uiterlijk 2 uur voor het geplande tijdstip van de Telefoon Introductie Dienst. Indien de opdracht door de klant minder dan 2 uur voor het geplande tijdstip van de Telefoon Introductie Dienst wordt geannuleerd gepland tijdstip, zal het verzoek tot terugbetaling geval per geval worden behandeld. BeHappy2Day.com zal een gedeeltelijke terugbetaling doen voor de betaalde maar niet gebruikte gespreksminuten die de klant na gebruik van de Telefoon Introductie Dienst.
  3. Credits. Klik hier voor de product beschrijving en de werkelijke prijzen voor Credits beschikbaar op BeHappy2Day.com. De klant besteedt Credits aan het gebruik van de diensten van de site die alleen door credits worden gedekt, zoals: Stuur een Brief, Lees een Brief, Video van een Dame, Live Chat, Live Video Chat, 2-Way Live Video Chat, Virtuele Geschenken Service.
   1. Tijd om te leveren. BeHappy2Day.com levert Credits op de rekening van de klant binnen 5 minuten vanaf het moment dat de bestelling geplaatst en betaald is door de klant op de site.
   2. Annuleringsvoorwaarden. De cliënt kan alleen ongebruikte Credits annuleren. De klant kan de Credits aankoop annuleren op elk moment nadat de dienst is besteld en betaald. De cliënt annuleert door een bericht van annulering van de bestelling naar de Klantenservice te sturen.
   3. Terugbetalingsbeleid. BeHappy2Day.com zal een volledige terugbetaling voor de gekochte en ongebruikte volledige Credits pakket binnen 3 werkdagen (72 uur ) nadat een bericht van annulering van de bestelling is verzonden door de klant naar de klantenservice. BeHappy2Day.com zal een gedeeltelijke terugbetaling doen voor de gekochte en ongebruikte Credits binnen 3 werkdagen (72 uur ) nadat een bericht van annulering van de bestelling door de klant naar de klantendienst wordt gestuurd. Alle restitutie verzoeken voor de gebruikte Credits zullen van geval tot geval worden behandeld.
 8. U moet de Dienst gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en voorschriften.
 9. U mag in uw ledenprofiel geen telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's of e-mailadressen vermelden.
 10. U mag in uw correspondentie met andere leden geen URL's of e-mailadressen vermelden.
 11. U mag zich niet inlaten met reclame voor, of verzoeken aan, andere leden om producten of diensten via de Dienst te kopen of te verkopen. U mag geen kettingbrieven of junk e-mail naar andere leden verzenden. Hoewel BeHappy2day.com niet altijd de content die naar zijn leden gestuurd word kan verwijderen dan wel beschermen, het is ook een overtreding van deze regels om enige informatie te gebruiken, verkregen van de Dienst om, misbruik, te kwellen of beschadig van een persoon of om adverteerders te contacteren, verzoek of verkoop naar enig lid zonder hun expliciete toestemming. Teneinde onze leden tegen dergelijke reclame of verzoeken te beschermen, behoudt BeHappy2day.com zich het recht voor om het aantal e-mails dat een lid binnen een periode van 24 uur naar andere leden kan verzenden, te beperken tot een aantal dat BeHappy2day.com, naar eigen goeddunken, geschikt acht.
 12. Auteursrechtbeleid. U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie plaatsen, verspreiden of op enigerlei wijze reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. Zonder het voorgaande te beperken, als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en geplaatst op de Service op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, gelieve onze Copyright Agent te voorzien van de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht belang; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u eist is overtreden; een beschrijving van waar het materiaal dat u eist wordt overtreden zich bevindt op de website; uw adres, telefoonnummer, en e-mail adres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
 13. Geschillen tussen leden. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden van BeHappy2day.com. BeHappy2day.com behoudt zich het recht voor, maar heeft geen enkele verplichting, om geschillen tussen u en andere leden te controleren.
 14. Privacy. Het gebruik van de website en/of de Dienst wordt ook geregeld door onze Privacy Beleid.
 15. Vrijwaringsclausules. BeHappy2day.com is niet verantwoordelijk voor enige onjuiste of onnauwkeurige inhoud die op de website of in verband met de Service wordt geplaatst, hetzij veroorzaakt door gebruikers van de website, leden, of door iemand van de apparatuur of programmering die met de Service is verbonden of door deze wordt gebruikt. BeHappy2day.com is niet verantwoordelijk voor de houding, online of offline, van enig gebruiker van de website of het lid van de Dienst. BeHappy2day.com neemt geen verantwoordelijkheid voor enig fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in operatie of uitzending, communicatie lijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of verandering van, gebruiker of lid communicatie. BeHappy2day.com is niet verantwoordelijk voor enige problemen of technisch defect van enig telefoonnetwerk of lijnen, computer online systemen, servers of leveranciers, computeruitrusting, software, mislukking van e-mail of spelers wegens technische problemen of verkeersophoping op het Internet of aan enig website of combinatie daarvan, inclusief verwonding of schade aan gebruikers en/of leden of aan de computer van enig andere persoon had betrekking op of resulterend van het deelnemen of downloaden van materialen in verband met het Web en/of in verband met de Service. Onder geen enkele omstandigheid zal BeHappy2day.com verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief persoonlijke verwonding of dood, die resulterend is van gebruik van de website of de Dienst, enige inhoud die op de website wordt geplaatst of naar leden wordt verzonden, of enige interactie tussen gebruikers van de website, of het nu online of offline is. Om de Service te verstrekken koopt BeHappy2day.com diensten van diverse Russische en Oekraïense agentschappen/leveranciers. De leveranciers die diensten leveren aan BeHappy2day.com zijn onafhankelijke contractanten en zijn geen agenten of werknemers van BeHappy2day.com BeHappy2day.com is niet verantwoordelijk voor de opzettelijke of nalatige handelingen en/of verzuimen van een leverancier of een van zijn respectieve werknemers, agenten, bedienden of vertegenwoordigers met inbegrip van, zonder beperking, hun verzuim om diensten te leveren, of hun gedeeltelijke of ontoereikende levering van diensten. De BeHappy2day.com website en de Service worden "ALS-IS" aangeboden. BeHappy2day.com ontkent uitdrukkelijk elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. BeHappy2day.com kan geen specifieke resultaten van het gebruik van de Website en/of de Dienst waarborgen en belooft deze ook niet.
 16. Beperking van aansprakelijkheid. Behalve in rechtsgebieden waar dergelijke bepalingen beperkt zijn, zal BeHappy2day.com in geen geval aansprakelijk zijn ten opzichte van u of enige derde persoon voor enige indirecte, bijkomende, voorbeeldige, incidentele, speciale of bestraffende schade, met inbegrip van winstderving die voortvloeit uit uw gebruik van de Website of de Service, zelfs indien BeHappy2day.com op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande om het even wat aan het tegendeel hierin bevat, zal de aansprakelijkheid van BeHappy2day.com aan u voor om het even welk reden, en ongeacht het formulier van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat, in voorkomend geval, door u aan BeHappy2day.com voor de Dienst tijdens de termijn van lidmaatschap wordt betaald.
 17. Amerikaanse exportcontroles. Software van deze website is verder onderhevig aan exportcontroles van de Verenigde Staten. Er mag geen software van de website worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waartegen de VS een embargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door de Software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, niet onder controle staat van, of geen onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.
 18. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord BeHappy2day.com, zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, eis of vraag, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Service in overtreding van deze Overeenkomst en/of voortvloeiend uit een breuk van deze Overeenkomst en/of enig breuk van uw vertegenwoordiging en garanties zoals hierboven uiteengezet.
 19. Andere. Wij houden ons ook aan de volgende gedragscodes.
  1. De staat Californië Online Privacy Protection Act Naleving. Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om in overeenstemming te zijn met de California Online Privacy Protection Act. Daarom zullen wij de persoonlijke gegevens of informatie over inwoners van de staat Californië niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.
  2. CAN-SPAM Compliance - wij hebben de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de CAN-SPAM Act van 2003 door nooit bewust misleidende informatie te versturen.
  3. Geschillenbeslechting - Als u op enig moment een oorzaak, probleem of klacht hebt die tot een geschil leidt en met een arbiter moet worden beslecht. Neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor van de Consumentenraad voor advies en begeleiding hierover. De beslechting van geschillen zal geschieden in overeenstemming met de normen voor internationale arbitrage en zal geschieden via het Londense Hof van Arbiters dat in Londen is gevestigd. Deze beslissing zal definitief en bindend zijn voor alle geschillenbeslechting tussen de Partijen bij deze Overeenkomst.
  4. De International Marriage Brokers Act van 2005 (IMBRA - VS). Behappy2Day houdt zich aan de bepalingen van de Act om zijn leden en cliënten te beschermen. U gaat hierbij akkoord dat indien nodig u de noodzakelijke documentatie en vrijgave van informatie die onder de Act is gespecificeerd, zult invullen. U stemt er ook specifiek mee in dat alle informatie die u verstrekt met betrekking tot de IMBRA-vereisten kan worden gedeeld met ons lid met wie u een duurzame relatie wilt aangaan. Dit geldt voor alle Amerikaanse staatsburgers. Indien u dergelijke toestemming weigert, zal dit worden beschouwd als een schending van deze overeenkomst en uw lidmaatschap/abonnement zal worden geannuleerd en er zal geen restitutie/terugbetaling worden gegeven.
  5. Onze online bescherming Naleving & Privacybeleid Customer Pledge. Wij beloven u dat wij ons uiterste best hebben gedaan om ons privacybeleid in overeenstemming te brengen en te houden met de volgende belangrijke privacywetten en -initiatieven:
   • Federal Trade Commission Fair Dealings
   • California Online Privacy Protection Act
   • Privacy Alliance
   • Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act
   • The International Modern-Day Slavery & Anti Human Trafficking Regulations
   • The IMBRA regulations
   • UK/ EU/ EUEAA General Data Protection Regulations.
 20. Deze Overeenkomst, erkend op gebruik van de website en verder bevestigd door U bij lid worden van de Dienst, bevat de volledige Overeenkomst tussen u en BeHappy2day.com Aangaande het gebruik van de website en/of de Dienst. Indien om het even welke voorziening van deze Overeenkomst door een bevoegde Rechtbank ongeldig wordt gehouden, dan zal die voorziening doorgehaald worden, met de rest van deze Overeenkomst die volledig van kracht en van kracht blijft.
 21. Deze overeenkomst is opgesteld en dient te worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek Ierland en de wetten van de Republiek Cyprus. Eventuele juridische acties, rechtszaken, claims of uitdagingen zullen uitsluitend worden beslist door de jurisdictie van de Ierse of Cypriotische rechtbanken.

ADDENDA BIJ ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT IMBRA REGELGEVING. DIT IS VAN TOEPASSING OP ALLE HUIDIGE EN NIEUWE GEBRUIKERS/LEDEN VAN ONZE WEBSITE & SERVICE.

Wij zijn er trots op dat wij een professionele en vriendelijke service aan onze leden kunnen bieden. Wij nemen ook onze verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid van onze leden en de relevante wettelijke voorschriften zeer ernstig.

Met dat in gedachten, nemen wij contact met u op in verband met de International Marriage Broker Regulation Act van 2005, die ook bekend staat als "IMBRA"). Dit is een belangrijke wet in de Verenigde Staten van Amerika die werd uitgevaardigd om het risico van misbruik voor ontvangers van een huwelijksvisum te verminderen. Zij biedt extra waarborgen voor het screeningproces, die zowel de visumaanvrager (vrouwelijk lid) als de VS-verzoeker (mannelijk lid) moeten beschermen.

In het kort, de belangrijkste bepalingen van IMBRA zijn;

(A). Verplichte achtergrondcontroles

IMBRA verplicht alle VS-verzoekers een antecedentenonderzoek te ondergaan en een kopie van dit antecedentenonderzoek bekend te maken aan de visumaanvrager (Dame lid), ongeacht de wens van de verzoeker.

(B). Het verstrekken van huwelijksmakelaar openbaarmaking

IMBRA van de indiener van het verzoekschrift verlangt dat hij aan USCIS bekendmaakt dat hij zijn verloofde heeft ontmoeté via een Internationaal Huwelijksbureau ("IMB"), of een website of ander bureau dat voldoet aan de criteria als introducerend bureau onder IMBRA. Als het IMB dat u gebruikt niet voldoet aan de strenge IMBRA-normen, kan uw visumaanvraag worden afgewezen.

(C). Voorkomen van seriematige indieners van verzoekschriften

IMBRA beperkt het aantal K1-visa dat een individuele V.S.-aanvrager in zijn leven kan aanvragen tot twee. Deze beperking geldt niet voor gewone visa voor echtgenoten.

(D). Diskwalificatie van mishandelende verzoekers

IMBRA bepaalt dat indien een verzoeker een strafblad heeft van bepaalde gewelddadige, seksuele of andere misbruikmakende misdrijven, hij onmiddellijk wordt uitgesloten van het indienen van een verzoekschrift. Uitzonderingen op een van deze statuten vereisen een specifieke ontheffing van USCIS. Dergelijke ontheffingen worden vaak geweigerd.

Als resultaat van de voorschriften en onze wens om een eersteklas service aan onze Leden en Klanten te verlenen, heeft BeHappy2day.com een strikt proces ingevoerd om aan de IMBRA-voorschriften te voldoen en onze website voor alle betrokkenen een veiliger plaats te maken. Wij hebben ons formulier voor u bijgevoegd, zodat u het kunt invullen en aan ons kunt retourneren, samen met kopieën van de juiste achtergrondonderzoeksdocument(en).

(E) Let wel, dit is een vereiste van onze Gebruiksvoorwaarden van onze website. Zonder een dergelijke openbaarmaking zullen wij onze Vrouwelijke Leden adviseren om niet verder te gaan met verdere contactregelingen. Wij wijzen u er met alle respect op dat het uw wettelijke verplichting is onder IMBRA om eerlijk en direct aan dit proces te voldoen.

(F). Indien u niet bereid bent zich aan deze voorwaarden te houden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze website en diensten.

(G). Elke weigering om mee te werken aan de vereisten van de volledige openbaarmaking zal door ons worden beschouwd als een schending van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en uw account zal naar ons definitieve oordeel worden opgeschort of beëindigd. In dergelijke omstandigheden zal geen terugbetaling van lidmaatschapsgeld of betalingen voor geschenken worden gedaan.

[ 0.0052 ]